Globale Informatie

Annelies Spek: Klinisch psycholoog, hoofd Autisme Expertisecentrum
Autilook.nl: Op deze site vindt u allerlei informatie over autisme en over onderwerpen die aan autisme verwant zijn.
Autisme Centraal, Belgie: Autisme Centraal vertrekt vanuit de kwaliteiten en sterktes van mensen met autisme en de methodiek steunt op enkele belangrijke fundamenten
Autisme Contacten Startkabel: Links
Autisme Hulp Startkabel: Links
Autismeplein: Autismeplein verzamelt en deelt informatie over nieuwe middelen, methoden, producten, interessante artikelen en publicaties op het gebied van ICT en autisme. Autismeplein is een open plein van en voor iedereen als het om autisme & ICT, technologie en eHealth gaat.
Autisme Startkabel: Links
D'arc: Nederlandse onderzoeksgroep die zich richt op mensen met autisme en ADHD en wil bepalen wie wanneer welke problemen heeft en wat hier aan te doen is.
Heeft mijn kind autisme?: Kan er bij uw kind sprake zijn van autisme?
"Ik zie ik zie, wat jij niet ziet": Hebt u een kind met autisme? Samen ervaringen delen
Iets drinken: Iets Drinken is een landelijke netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme (bv. Asperger syndroom, hoogfunctionerend autisme (HFA) of PDD-NOS.)
Opleidingscentrum Autisme Theo Peeters vzw: Theo Peeters (11 maart 1943) is een Belgische neurolinguïst die zich gespecialiseerd heeft in het autisme spectrum.
Participate: De vereniging 'Participate!' helpt u om het autisme van uw kind beter te leren begrijpen.
Vanuit Autisme bekeken: Je vindt hier vernieuwende initiatieven die bijdragen aan een inclusieve maatschappij.

Hulpmiddelen

AutiPlan: AutiPlan is een modern hulpmiddel waarmee je met duidelijke dag- en weekplanning en pictogrammen meer structuur en overzicht kunt bieden.
Senso Care: specialist op het gebied van sensorische informatieverwerking!
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo): De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning.
SEN website: SEN is een vzw die kennisbeheer en netwerkvorming rond handicapspecifieke expertise als basisopdracht heeft.
Rijlessen en autisme: Hèt platform waar rij-instructeurs met specialisatie op het gebied van Autisme en ADHD zich kunnen profileren en vindbaar zijn voor kandidaten.

Arbeid

AutismeTenTop: Mensen met een vorm van autisme (ASS) vormen een uniek en nauwelijks benut arbeidspotentieel dat véél voor werkgevers kan betekenen.
Autisme werkt wel!: Site voor hulp Autisme in de arbeid
De Normaalste zaak: De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van zo’n 500 MKB-ondernemers én grote werkgevers. Samen bouwen we aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen die kan en wil werken welkom is.
Startfoundation: Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die werk wil creëren voor mensen die onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden.

Leven

CASS18+: De stichting CASS18+ is een netwerk van professionele GGZ hulpverleners dat zich inzet voor verbetering van de diagnostiek en behandeling van autisme bij volwassenen in Nederland
Kenniscentrum Wonen en Zorg (KCWZ): Hét informatiepunt voor professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Kentalis: voor hulp bij taalontwikkelingstoornis
Lumens in de buurt (Eindhoven): Lumens creëert kansen voor jeugd en buurten. Dat doen we via een aantal ijzersterke concepten, die hebben bewezen daadwerkelijk te werken.
MEE Woonwinkel: Vind op de MEE woonwinkel de ideale combinatie van wonen en zorg, voor kwetsbare burgers, mensen met een beperking of chronische ziekte
Nederlands Jeugd Instituut: Het NJi werkt aan de kwaliteit van de jeugdsector
Nederlandse Vereniging voor Autisme: De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen.
NVA Noord Brabant: De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen.
Pas Nederland: Personen uit het Autisme Spectrum, kortweg PAS, is een onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met autisme.
Stichting Papageno: Stichting Papageno richt zich op muziektherapie, lotgenotencontact, initieert en ondersteunt onderzoek naar de effecten van muziek op kinderen en jongeren met autisme en zet zich in voor de ontwikkeling van de Toverfluitformule, die gericht is op vroegdiagnostiek en begeleiding.
Steunpunt Forensische Zorg: Op het steunpunt vindt u informatie voor ouders (en jongeren) over de gang van zaken als een jongere met politie of justitie te maken krijgt.
Zorgwijzer: Zorgwijzer heeft een kennisdossier gepubliceerd over het GGZ-beleid.

Onderwijs

Autisme Steunpunt: Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is een onderdeel van de Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra. Wij werken direct samen met de Externe Dienstverlening en de andere geledingen van de SSOE.
Autisme Steunpunt nieuwsbrieven
Centrum voor zorg en onderwijs Spectrum Brabant: Spectrum Brabant staat voor enthousiasme en passie voor zorg en onderwijs. Professionele kwaliteit plus oprechte betrokkenheid bij individuele personen: dat zijn wij.
Dr.Leo Kannerhuis Brabant: Het Dr Leo Kannerhuis Brabant biedt specialistische behandeling voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme (normaal begaafd) in combinatie met complexe problematiek.
Externe Dienstverlening SSOE: Wij zijn gedreven professionals op het gebied van leerachterstand, gedragsproblematiek, autisme, motoriek en communicatie.
Landelijk Netwerk Autisme: Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en goede ondersteuning voor leerlingen met autisme in het regulier en speciaal basisonderwijs, voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaring.
Onderwijsconsulenten: Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.
Ouders en Rugzak: Alle nodige informatie over leerlinggebonden financieringen...
Passend Onderwijs: Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.
Student met autisme: Zorgverzekeringen voor studenten met autisme
Voordejeugd.nl is van de ministeries van VWS, VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bedoeld voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de