Wat houdt het SamenwerkingsVerband Autisme (SVA) in?

Het SamenwerkingsVerband Autisme (SVA) kent een lange historie en is stevig geworteld in de regio. Van oudsher biedt het een geïntegreerd dienst- en hulpverleningsaanbod voor mensen die een complexe ondersteuningsvraag hebben m.b.t een stoornis in het autismespectrum. Om al deze aanwezige kennis en expertise te bundelen en te delen, is het samenwerkingsverband Autisme Zuidoost-Brabant opgericht. Hierbij is gezamenlijk de ambitie èn de koers voor de periode 2016 – 2019 vastgesteld.

Onze nieuw geformuleerde ambitie is:
‘De partners van het samenwerkingsverband Autisme maken zich hard voor een passend antwoord op de behoeften van mensen met ASS in onze regio’. De vraag van de mensen met ASS is leidend. De partners van het SVA zetten hun expertise in voor mobilisatie van deze mensen en hun optimale maatschappelijke participatie. Dit realiseren we door, op vraag, actuele thema’s op te pakken. Deze ambitie past meer bij de huidige tijd, legt de focus bij de mensen met ASS zelf. Het SVA wil daar een ondersteunende en faciliterende rol in spelen.

Alle partners hebben, door het ondertekenen van een convenant, de afspraak met elkaar gemaakt gezamenlijk te kijken naar kansen en knelpunten in de zorg voor mensen met autisme. Dat betekent dat regionale partners afstemming zoeken en vinden op het gebied van zorg/gezondheid, wonen, tijdsbesteding (onderwijs/educatie, werk, dagbesteding en vrije tijd) en financiën, voor mensen met autisme.

De structuur ziet er als volgt uit: er is een stuurgroep en een contactpersonennetwerk. De coördinator heeft een centrale rol in het netwerk en fungeert als contactpersoon.

Alle convenantpartners bieden al hun aan autisme gerelateerde dienstverlening en hun producten op deze website aan onder de knop sociale kaart.

Het SVA probeert zo breed mogelijk informatie aan te bieden, aan een zo breed mogelijk publiek.

Nieuwe informatie is altijd welkom!