Financiën

Hieronder kunt u informatie vinden over regelgeving en financiële zaken die van belang kunnen zijn voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en hun omgeving. Financiële zaken hebben betrekking op het hebben van voedsel, kleding, huisvesting/inrichting en passende begeleiding. Een woud van zorgaanbieders en ook het netwerk helpen cliënten met het aanvragen van voldoende financiële middelen en het zoeken naar passend werk. De ondersteuning is onder meer gericht op activiteiten die bijdragen aan bijvoorbeeld omgaan met financiën, hulp bij administratie, behuizing, inrichting van het huis en vervoer. Maar ook ondersteuning bij het bezoeken en regelen van zaken bij een instantie als de gemeente voor bijvoorbeeld het aanvragen van subsidie. Belangrijk is te vertrekken vanuit verantwoord financieel gedrag.

Verantwoord financieel gedrag bestaat uit ten minste drietal vaardigheden die los van elkaar kunnen staan. Dit zijn:

 1. managen van geld.
 2. financieel plannen.
 3. bewust beslissingen nemen ten aanzien van financiële producten.

Verantwoord gedrag van het ene betekent niet automatisch verantwoord gedrag van het andere. Met toereikende financiële vaardigheden staan mensen met autisme sterker in het leven. Ze hebben meer greep op hun persoonlijke ontwikkeling, zijn beter voorbereid op risico’s en kunnen tegenslagen beter opvangen. Er bestaan erg veel regelingen voor financiële ondersteuning. Hieronder staan er enkele genoemd die u mogelijk verder kunnen helpen. Deze lijst is niet uitputtend. Even rondkijken op internet kan de moeite lonen. Vraag indien nodig hulp van familie, vrienden en/of hulpverlening.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking of aandoening? Neem zelf het heft in handen en regel zelf uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen.

Pgb in vier wetten voor wie?

(Overgenomen van Per Saldo) Mensen met een pgb ontvangen hun budget, afhankelijk van hun zorgvraag, uit één van de vier volgende wetten:

1. Wlz (Wet langdurige zorg)

Mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben. Mensen met een indicatie in:

 • hoger zorgzwaartepakket VV, VG, LVG, LG, ZG;
 • zorgzwaartepakket ggz-b, met een indicatie die langer dan 3 jaar geleden is afgegeven
 • functies en klassen, waarvan het budget doorgaans hoger is dan het hoogst mogelijke zorgzwaartepakket (de zogenoemde ‘vergeten groep’)
 • functies en klassen met de regeling ‘enige ondoelmatigheid’
 • intensieve kindzorg (IKZ) met grondslag ‘verstandelijke beperking’ (VG)
 • mensen die Wlz-verzekerd zijn.

2. Jeugdwet

Jongeren onder de 18 vallen vanaf 2015 onder de Jeugdwet. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Onder de Jeugdwet vallen de functies: Persoonlijke Verzorging, Begeleiding individueel en groep, Kortdurend Verblijf en ook behandeling. Indicatiesteller en uitvoerder is uw eigen gemeente.

Uitzonderingen Jeugdwet

 • Kinderen met een indicatie voor intensieve kindzorg (Zvw)
 • Kinderen die verpleging nodig hebben (Zvw)
 • Kinderen met een intensieve zorgvraag, bij wie vrijwel zeker is dat zij zich niet zullen ontwikkelen, waardoor zij enigszins zelfstandig kunnen wonen (Wlz).

3. Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wmo is er voor volwassenen die door hun handicap of beperking worden belemmerd in hun dagelijks leven waardoor het moeilijk is om activiteiten zelfstandig te kunnen doen en allerlei problemen zelf te kunnen aanpakken, zonder professionele hulpverlening. Lukt het u niet op eigen kracht of zonder hulp van de omgeving, dan kunt u een beroep doen op de Wmo. Dit kan voor begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), logeeropvang/kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden.

4. Zvw (Zorgverzekeringswet)

Pgb voor volwassenen voor verpleging en verzorging, voor kinderen voor verpleging en kinderen met een indicatie voor intensieve kindzorg (IKZ). Zorg die samenhangt met medische zorg. Hieronder vallen mensen met een indicatie op grond van een lichamelijke beperking (LG) of verpleging en verzorging (VV). Bij mensen met een indicatie in andere doelgroepen gaat het bij persoonlijke verzorging meestal om de zogenoemde ‘zorg met de handen op de rug’, zorg die onder ‘Begeleiding Individueel’ van de Wmo zal gaan vallen. Toch ontstaat er voor persoonlijke verzorging wellicht een grijs gebied. Daar zullen gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken hoe ze in gevallen waarin niet duidelijk is binnen welke wet iemand valt, de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kunnen organiseren. Indicatiesteller en uitvoerder is uw eigen zorgverzekeraar.

Er zijn twee soorten pgb’s. Het pgb-AWBZ is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Het pgb-Wmo is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen.

WAJONG

Vanaf 2015 is Wajong er voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben gekregen. En daardoor nooit meer kunnen werken. Zij hebben recht op Wajong als ze aan de voorwaarden voldoen. Tussen 2015 en 2018 gaat UWV beoordelen welke Wajongers met een uitkering van voor 2015 kunnen werken. Wie kan werken, krijgt hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk.

Wajong van voor 2015?

U behoudt het recht op Wajong met een Wajong-uitkering van voor 2015 (zogeheten oude en nieuwe Wajong). Wel kan de hoogte van uw uitkering vanaf 2018 omlaag gaan als UWV bepaalt dat u kunt werken.

Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG)

Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen. Deze tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. De TOG is vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen. Wat de criteria zijn en hoe aan te vragen, kijk op de site van de sociale verzekeringsbank. www.svb.nl.